Algemene Voorwaarden

Het geliefd huisdier van een ander onder je hoede nemen is een grote verantwoordelijkheid die wij heel serieus nemen. Wij hebben zelf twee Westies en weten uit eigen ervaring hoe moeilijk het kan zijn een vertrouwd adres te vinden. Een goed adres waar uw dierbare huisdier het naar zijn zin heeft en liefdevolle verzorging krijgt. Dat vinden wij belangrijk en ook daarom hebben wij vastgelegd wat u wel of niet van ons mag verwachten. Vandaar dat op het verblijf van uw dier op Westie World de onderstaande voorwaarden van toepassing zijn.

Algemeen

Westie World verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van de gastdieren die bij ons verblijven. Westie World zal daarbij zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de eigenaar van het gastdier ten aanzien van de verzorging van het dier. Westie World behoudt zich te allen tijde het recht voor een dier zonder opgaaf van redenen een verblijf te weigeren.

Honden

Gasthonden op Westie World verblijven de gehele dag gezamenlijk in een gezamelijk verblijf en speelweide. Dat is alleen mogelijk met sociale hondjes die goed functioneren in grotere honden groepen. Het aannamebeleid van Westie World is erop gericht de groep zo samen te stellen dat een plezierig verblijf voor alle gasthonden wordt bevorderd. Van de eigenaar wordt gevraagd voorafgaand aan een eerste verblijf met zijn hond een kennismakingsbezoek te brengen aan Westie World, waarbij naar vermogen zal worden beoordeeld of het gedrag van de hond een verblijf op Westie World mogelijk maakt. De eigenaar dient ons te informeren over het karakter van zijn hondje indien eigenschappen een fijn en leuk verblijf in de weg staan. bv. een zeer angstige hond voor andere hondjes of mensen is hier zeker niet op zijn plaats. de hondjes zijn dan wel de hele dag vrij, maar bij voeren of regen is het wel wenselijk dat ze binnenkomen en er niet angstig van doorgaan of willen uitbreken.

Geeft u aan dat uw hondje toch wel angstig is voor een en ander dan is het misschien een optie om hem/haar een dagje te brengen en zien of de angst verdwijnt.

Alle gasthonden dienen bij aanvang van het verblijf gezond te zijn zonder ziekten en of gebreken. Heeft uw hondje toch gezondheids klachten en of medicatie nodig dan dient dat aangegeven te worden zodat gekeken kan worden of vakantie toch mogelijk en of verantwoord is. Verder dienen ze vrij te zijn van ongedierte, en aantoonbaar de volgende entingen te hebben gehad: 1. de cocktail: d.w.z. bescherming tegen hondenziekte, parvo, weil, para-influenza, etc (vaccinatie mag niet minder dan 2 weken en niet langer dan 1 jaar voor de eerste verblijfsdag zijn toegediend.) 2. Kennelhoest: d.m.v. vaccinatie (termijn zie onder 1.) of d.m.v. neusspray Intrac (niet minder dan 5 dagen en niet langer dan 10 maanden voor de eerste verblijfsdag toegediend). Voor de duur van het verblijf dient het inentingsboekje op Westie World te worden afgegeven.

Dierenarts

De eigenaar machtigt Westie World om in geval van (vermoeden van) ziekte of verwondingen van een gastdier tijdens het verblijf op Westie World naar eigen inzicht en op kosten van de eigenaar een dierenarts te consulteren. Indien mogelijk wordt de eigenaar vooraf geïnformeerd en geraadpleegd, en verder op de hoogte gehouden.

Reservering

Een reservering is pas definitief als deze van de zijde van Westie World is bevestigd. Indien zonder voorafgaand bericht van een reservering wordt afgezien en er dus geen gebruik van wordt gemaakt, kunnen de kosten voor de overeengekomen verblijfsduur in rekening worden gebracht.

Betaling

De kosten voor het verblijf van uw hond kunt u vooraf betalen, tijdens verblijf of bij het ophalen. Dat kan contant, of door het bedrag vóór ophalen over te maken op rekening , o.v.v. de naam van uw hond, Wij kunnen ook een betaal verzoek maken indien dat gewenst is. Houdt u er bij het berekenen van het bedrag rekening mee dat zowel breng- als haaldagen als volledige dagen meetellen indien na 10.30 wordt opgehaald.

Aansprakelijkheid

Westie World is tegenover de eigenaar aansprakelijk voor schade die het gevolg is van grove tekortkoming die aan haar of aan personen in haar dienst, dan wel aan personen die in haar opdracht incidenteel werkzaamheden verrichten, is toe te rekenen. De eigenaar is verplicht voorafgaand aan of bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en documenten aan Westie World te verstrekken, die noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier op Westie World. De eigenaar is aansprakelijk tegenover Westie World voor schade die ondervonden wordt ten gevolge van het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier. De eigenaar is tegenover Westie World aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het gastdier is veroorzaakt. Westie World is tegenover de eigenaar niet aansprakelijk voor door andere gastdieren aangerichte schade aan persoonlijke bezittingen, die de eigenaar op Westie World achterlaat vanwege de gehechtheid daaraan van het gastdier. De eigenaar van het gastdier blijft te alle tijden hoofdverantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn hondje. Zie ook hoofdstuk HONDEN . Wij zijn Gecertificeert Wettelijke beroepsvereisten gezelschapsdieren Honden en Katten (Besluit houders van dieren) .